कर्मचारी

कर्मचारी

शाळेची शिक्षकांची यादी

अ. क्र. नाव पद शिक्षण अनुभव
श्री.विनोद उमाकांत देशपांडे मुख्याध्यापक एम.ए.डी.एड, बी.एड,एम.एड, डी.एस.एम १९ वर्ष
श्री.विष्णू कारभारी आव्हाड पदवीधर एम.ए.डी.एड, बी.एड १९ वर्ष
सौ.ज्योत्स्ना अरविंद दिघे उपशिक्षिका बी.ए.डी.एड, बी.एड १७ वर्ष
सौ.वृषाली राजेश भोसले उपशिक्षिका बी.ए.डी.एड १६ वर्ष
सौ.अश्विनी नितीन शिंदे उपशिक्षिका बी.ए.डी.एड १६ वर्ष
सौ.वैशाली अनिल महाजन उपशिक्षिका बी.ए.डी.एड, बी.एड १५ वर्ष
सौ.मेघना केशव अहिरे उपशिक्षिका एम.ए.डी.एड, बी.एड १४ वर्ष
श्री.संतोष विजय धनवटे उपशिक्षक एम.ए.डी.एड ९ वर्ष
श्रीम.भाग्यश्री उल्हास थेटे उपशिक्षिका बी.ए.डी.एड ६ वर्ष
१० श्रीम.वैशाली भाऊसाहेब ठाकरे उपशिक्षिका एम.ए.डी.एड ६ वर्ष
११ श्रीम.प्रिती दिलीप विरगांवकर उपशिक्षिका बी.ए.डी.एड ६ वर्ष
१२ श्रीम.निलम मधुकर शुक्ल उपशिक्षिका एम.ए.डी.एड ६ वर्ष
१३ श्री.सुशांत मुरलीधर सोनवणे उपशिक्षक बी.ए.डी.एड ५ वर्ष
१४ श्रीम.माधुरी रामदास कोल्हे उपशिक्षिका बी.ए.डी.एड ५ वर्ष
१५ श्री.सुमित सुरेश सोनवणे उपशिक्षक एच.एस.सी. डी.एड ५ वर्ष
१६ सौ.रागिणी रविंद्र सावंत बालवाडी शिक्षिका बी.ए. मॉन्टेसरी १८ वर्ष
१७ सौ.मनिषा दिपक जाधव बालवाडी शिक्षिका एच.एस.सी मॉन्टेसरी २ वर्ष
१८ सौ.संगिता बाळासाहेब पोटे बालवाडी शिक्षिका बी.ए.डी.एड १ वर्ष
१९ सौ.रेखा किरण देशमुख बालवाडी शिक्षिका एम.ए.मॉन्टेसरी ५ महिने
२० सौ.उज्वला मंगेश गाडे बालवाडी शिक्षिका एम.ए.मॉन्टेसरी ५ महिने
२१ श्री.ऋषिकेश निंबादास गटकळ कला शिक्षक एम.एफ.ए. ५ महिने

  शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची यादी

अ. क्र. नाव पद शिक्षण अनुभव
श्री.अमोल प्रकाश अढांगळे लिपिक बी.बी.ए १ वर्ष
सौ.उषा बाळासाहेब शिंदे शिपाई ९ वी ५ वर्ष
श्रीम.सुचिता उत्तम अहिरे शिपाई बी.ए. ५ महिने