शाळा शैक्षणिक प्रोफाइल

शाळा शैक्षणिक प्रोफाइल

शाळेची पातळी :- पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व उच्चप्राथमिक

माध्यम :- मराठी व सेमी

विषय :- अनिवार्य – मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गणित, परिसर अभ्यास, सामन्य विज्ञान, समाजशास्त्र, कला, कार्यनुभव, माहिती तंत्रज्ञान, शारीरिक शिक्षण

मूल्यमापन पद्धत :- सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन

परीक्षा – प्रथमसत्र, द्वितीय सत्र

अकारिक व संकलित मूल्यमापन भारांश प्रत्येक सत्रासाठी

इयत्ता अकारिक मूल्यमापन संकलित मूल्यमापन
तोंडी/प्रत्यक्षिक लेखी
१ ली ७० गुण १० गुण २० गुण
२ री ७० गुण १० गुण २० गुण
३ री ६० गुण १० गुण ३० गुण
४ थी ६० गुण १० गुण ३० गुण
५ वी ५० गुण १० गुण ४० गुण
६ वी ५० गुण १० गुण ४० गुण
७ वी ४० गुण १० गुण ५० गुण

(कला,कार्यनुभव/माहिती तंत्रज्ञान व शारीरिक शिक्षण आणि आरोग्य हे विषय वगळून)

अकारिक मूल्यमापन :- दैनंदिन निरीक्षण, तोंडी काम, प्रत्यक्षिक/प्रोयोग, उपक्रम/कृती, प्रकल्प चाचणी, स्वाध्याय/वर्गकार्य, इतर, स्वयंमूल्यमापन, गटकार्य, क्षेत्र भेट इ.